HÌNH ẢNH LỄ KỈ NIỆM 10 NĂM HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 24/12/2008 - 24/12/2018

Long Nhan Ai 001 Long Nhan Ai 002 Long Nhan Ai 004 Long Nhan Ai 007 Long Nhan Ai 008 Long Nhan Ai 009 Long Nhan Ai 010 Long Nhan Ai 011 Long Nhan Ai 012 Long Nhan Ai 013 Long Nhan Ai 014 Long Nhan Ai 015  Long Nhan Ai 017 Long Nhan Ai 018 Long Nhan Ai 019 Long Nhan Ai 020 Long Nhan Ai 021 Long Nhan Ai 022 Long Nhan Ai 023 Long Nhan Ai 024 Long Nhan Ai 025 Long Nhan Ai 026 Long Nhan Ai 027 Long Nhan Ai 028 Long Nhan Ai 029  Long Nhan Ai 032 Long Nhan Ai 033 Long Nhan Ai 034 Long Nhan Ai 035 Long Nhan Ai 036 Long Nhan Ai 037 Long Nhan Ai 038 Long Nhan Ai 039 Long Nhan Ai 040 Long Nhan Ai 041 Long Nhan Ai 042 Long Nhan Ai 043 Long Nhan Ai 044 Long Nhan Ai 045 Long Nhan Ai 047 Long Nhan Ai 048 Long Nhan Ai 049 Long Nhan Ai 050 Long Nhan Ai 052 Long Nhan Ai 053 Long Nhan Ai 054 Long Nhan Ai 056 Long Nhan Ai 057 Long Nhan Ai 058  Long Nhan Ai 060 Long Nhan Ai 061 Long Nhan Ai 062 Long Nhan Ai 063 Long Nhan Ai 064 Long Nhan Ai 065 Long Nhan Ai 066 Long Nhan Ai 067 Long Nhan Ai 068 Long Nhan Ai 069 Long Nhan Ai 070  Long Nhan Ai 074 Long Nhan Ai 075 Long Nhan Ai 076 Long Nhan Ai 077 Long Nhan Ai 078 Long Nhan Ai 079 Long Nhan Ai 080 Long Nhan Ai 081 Long Nhan Ai 082 Long Nhan Ai 083 Long Nhan Ai 084 Long Nhan Ai 085 Long Nhan Ai 086 Long Nhan Ai 087 Long Nhan Ai 088 Long Nhan Ai 089 Long Nhan Ai 090 Long Nhan Ai 092 Long Nhan Ai 094 Long Nhan Ai 097 Long Nhan Ai 098 Long Nhan Ai 100 Long Nhan Ai 106 Long Nhan Ai 108 Long Nhan Ai 114 Long Nhan Ai 116 Long Nhan Ai 117 Long Nhan Ai 118 Long Nhan Ai 123 Long Nhan Ai 130 Long Nhan Ai 133 Long Nhan Ai 135 Long Nhan Ai 136