COVID 19 ĐỢT 2 .NGÀY 12.09..2021 Tại khu Vĩnh Lộc B Huyện Bình Chánh