Tặng quà cho các trẻ em mồ côi Tại Mái Ấm Tân Bình ( Đợt 11 )
Tặng quà cho các trẻ em mồ côi Tại Mái Ấm Tân Bình (Đợt 11)

Ngày 30/09/2009

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size